آغاز سال نو تحصيلي بر همه شما دانش آموزان عزيز مبارك.